Text
Photo

jibadojo:

Samurai Warrior Shima Kanzemon

Source: jibadojo
Photo
Photo

jibadojo:

The Story of Sakura Sogo (Sakura Sogo no hanashi)

Source: jibadojo
Photo

jibadojo:

Koishikawa Plum Garden -「婦人風俗尽」 「木下川梅園」

Source: jibadojo
Photo Set

jthenr-comics-vault:

J U S T I C E  By ALEX ROSS

(via thecomicsvault)

Source: thecomicsvault
Photo
Photo Set
Photo
horrorgrafia:

☺
Photo
horrorgrafia:

☺